TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công nhân kỹ thuật                         Công ty cổ phần  Tư vấn Thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật có trụ sở chính tại số 278 phố Đọc tiếp

Tuyển dụng vị trí 3

Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển Đọc tiếp

Tuyển dụng vị trí 2

Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển Đọc tiếp

Tuyển dụng vị trí 1

Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển Đọc tiếp