Một số hình ảnh chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Một số hình ảnh chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

PANO 1                                                                          PANO 2

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*