TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem và tải file PDF: Báo cáo của HDQT tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem và tải file PDF: Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán

Xem và tải file PDF: Báo cáo tài chính tóm tắt cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

4. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem và tải file PDF: Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem và tải file PDF: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*