Định hướng phát triển

dinhhuongMục tiêu:

 • Xây dựng Công ty đa ngành nghề và chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng,  phát triển ổn định, bền vững;
 • Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty;
 • Phấn đấu và duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực khảo sát địa kỹ thuật và kiểm định chất lượng công trình.

Nguyên tắc định hướng:

 • Sự hài lòng của khách hàng là sứ mệnh của Công ty;
 • Quan hệ hợp tác với tất cả các bạn hàng trên mọi lĩnh vực công ty có thể đáp ứng;
 • Nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất của Công ty.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

 • Từng bước tái cơ cấu Công ty theo mô hình gọn nhẹ và hiệu quả;
 • Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, ban hành cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích, cơ chế hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển;
 • Liên doanh, liên kết với một số đối tác để phát triển ngành nghề và mở rộng thị trường trong, ngoài ngành;
 • Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Đầu tư trang thiết bị, học hỏi và tiếp cận công nghệ tiên tiến nhằm mục tiêu đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường, đa dạng ngành nghề, khai thác hết tiềm năng của cán bộ công nhân viên cũng như các lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững;