Tài liệu kỹ thuật

1. Danh mục quy trình ngành giao thông và xây dựng

2. Quản lý kỹ thuật nội bộ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế-kiểm định và địa kỹ thuật. Để đảm bảo tốt công tác Quản lý kỹ thuật của Công ty theo đúng các quy chế của Nhà nước, Bộ GTVT và Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT – CTCP, trong thời gian qua Công ty đã xây dựng và ban hành:

1.Quy định Quản lý chất lượng sản phẩm

2.Quy trình kỹ thuật an toàn khoan địa chất công trình

3.Danh mục Hồ sơ mẫu báo cáo

4.Danh mục tài liệu tham khảo: