Quá trình xây dựng và trưởng thành

lich-su-phat-trienRa đời ngay khi thành lập Viện thiết kế giao thông vận tải dưới hình thức các đoàn đội và phòng khảo sát địa chất. Đến ngày 04/04/1983, Viện trưởng Viện thiết kế GTVT ra quyết định số 222/VTK-GTVT-QĐTC thành lập Xí nghiệp Khảo sát Địa chất công trình trên cơ sở các đơn vị: Đoàn phòng Địa chất Công trình II, phòng Địa chất viện KSTK đường thủy, bộ phận khảo sát Địa chất công trình thuộc đoàn khảo sát 1, đoàn Khảo sát 4 và đoàn Khảo sát 7.

 

  • Tháng 03/1991, Việt Thiết kế Giao Thông Vận Tải quyết định sát nhập Xí nghiệp Cơ khí Khảo sát giao thông vào Xí nghiệp Địa chất công trình.
  • Tháng 11/1991, Xí nghiệp Địa chất công trình được đổi tên thành Xí nghiệp Địa chất công trình và Xây dựng.
  • Tháng 03/1994, đổi tên thành Xí nghiệp Khảo sát thiết kế địa chất công trình.
  • Ngày 25/04/1996, Bộ Trưởng Bộ GTVT ra quyết định số 860 QĐ/TCCB thành lập công ty Tư vấn Thiết kế Địa chất công trình.
  • Ngày 30/06/2004, công ty Tư vấn Thiết kế Địa chất công trình được đổi tên thành công ty Tư vấn Thiết kế – Kiểm định công trình và Địa kỹ thuật theo quyết định số 1937 QĐ/BGTVT của Bộ Trưởng bộ GTVT.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bằng quyết định số 2943/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2005, bộ GTVT đã phê duyệt phương án và chuyển công ty Tư vấn Thiết kế – Kiểm định công trình và Địa kỹ thuật thành công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật. Công ty đi vào hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần từ tháng 02/2006.