Văn bản pháp luật

 

Luật – Nghị định – Thông tư năm 2022

Dmục luật, nghị định, thông tư,2022… về khảo sát, thiết kế-đã chuyển đổi ...
Đọc tiếp

Danh mục quy định, đề cương, giải pháp, chỉ dẫn về kiểm định chất lượng công trình

STT TÊN TÀI LIỆU MÃ/NGÀY CÓ HIỆU LỰC 1 Quy định tạm thời về các giải pháp kỹ thuật công ...
Đọc tiếp

Danh mục quy định, thông tư, chỉ dẫn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế

DANH MỤC LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG,… STT TÊN TÀI LIỆU I ...
Đọc tiếp