Danh mục quy định, thông tư, chỉ dẫn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế

DANH MỤC LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG,…

STT TÊN TÀI LIỆU
I LUẬT
1 –       Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.
2 –       Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.
3 –        Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.
4 –        Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
5 –       Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.
6 –        Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
7 –       Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
8 –       Luật số 3/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư.
9 –        Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 06 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 
II     NGHỊ ĐỊNH
1 –       Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều tạiNghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”.
2 –        Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”.
3 –       Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về “Đầu tư theo hình thức đối tác công tư”.-       Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

–       Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

4 –        Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về “Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường”.
5 –        Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”.
6 –       Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về “Quản lý chi phí đầu tư xây dựng”.
7 –       Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về “Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng”.
8 –       Nghị định số 59/2015/NĐ ngày 18/6/2015 của Chính phủ về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”.
9 –       Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật kinh doanh bất động sản”.
10 –       Nghị định số 119/2015/NĐ-CP “Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng”.
11 –      Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về “Hướng dẫn thi thành một số điều của Luật Đầu tư công”.
12 –   Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về “Quản lý vật liệu xây dựng”.
13 –  Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ “Quy định về ĐK hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành XD”.
14 –       Nghị định số 42/2017/NĐ ngày 05/04/2017 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ ngày 18/6/2015 của Chính phủ về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”.
15 –       Nghị định số 153/2016/NĐ ngày 14/11/2016 của Chính phủ  về “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”.
III THÔNG TƯ
1 –        Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng”.
2 –        Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng”.
3 –        Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 30/10/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”.
4 –        Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”.
5 –        Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng”.
6 –        Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn một số nội  dung về hợp đồng tư vấn xây dựng”.
7 –        Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình”.
8 –        Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn về năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng”.
9 –        Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng về “Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xâyd ựng công trình”.
10 –        Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng về “quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng”.
11 –        Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/04/2017 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.
IV QUYẾT ĐỊNH
1 –        Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
2 –      Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
3 –      Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 về việc phê duyệt “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.
4 –      Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
5 –      Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt “Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.
6 –      Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 về việc phê duyệt “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.
7 –           –    Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ xây dựng về việc “Công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng”.
8 –       Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ xây dựng về “Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình”.
 9 –       Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ xây dựng về “Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng”.
10  –       Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ xây dựng  “Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”.