Báo cáo, đề tài, tham luận

 

I.     BÁO CÁO:
1. Kết quả bước đầu của việc nghiên cứu sử dụng phụ gia Hrdraulic Road Binder (HRB) gia cố đất trong xây dựng đường bộ.

Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức, KS. Lê Ngọc An.

Đã đăng: Tuyển tập các báo cáo khoa học công nghệ – Hội nghị khoa học công nghệ TEDI-2010

(File PDF: De_tai_khoa_hoc_HRB_24_6_(FINAL))

2. Giới thiệu 1 số PP thăm dò địa vật lý áp dụng trong khảo sát địa chất công trình, kết quả thực tiễn và kiến nghị áp dụng trong khảo sát các công trình giao thông

Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức

Đã đăng: Tập san thông tin khảo sát thiết kế TEDI

(File PDF: Giới thiệu 1 số PP thăm dò địa vật lý áp dụng trong KS ĐCCT,…)

3. Chuyên đề tập huấn chủ trì, chủ nhiệm khảo sát thiết kế, kỹ năng khảo sát thiết kế.

Quy trình và kỹ năng khảo sát địa chất công trình.

Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức – GĐ công ty.

Đã đăng: Bài giảng lớp Chủ nhiệm đồ án – Chủ trì hạng mục – Tổng công ty TVTK-GTVT tháng 10/2012

(File PDF: Chuyên đề tập huấn chủ trì, chủ nhiệm khảo sát thiết kế, kỹ năng khảo sát thiết kế)

4. Tổng quan về chỉ tiêu cơ lý, đặc tính chung của đá, khối đá & các hệ thống phân loại đá, phạm vi áp dụng.

Tác giả: ThS. Ngô Lệ Thuỷ

File PDF: Tổng quan(6-2017) về chỉ tiêu cơ lý, các dấu hiệu nhận biết

 

II.   THAM LUẬN:
1.    Tổng quan về lý thuyết cố kết thấm và tính lún cho  một công trình cụ thể

Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức – Giám đốc Công ty.

(File PDF: Tổng quan về lý thuyết cố kết thấm và tính lún cho một công trình cụ thể)

2.    Tổng quan và phân tích thí nghiệm xuyên (SPT, xuyên động, xuyên tĩnh…) và xác định các đặc trưng về sức chịu tải của nền đất so với thí nghiệm trong phòng.

Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức – Giám đốc Công ty.

(File PDF: Tổng quan và phân tích thí nghiệm xuyên (SPT, xuyên động, xuyên tĩnh…) và xác định các đặc trưng về sức chịu tải của nền đất so với thí nghiệm trong phòng)

3.    Tổng quan về phân loại khối đá trong xây dựng công trình, thực tế áp dụng phân loại khối đá trong xây dựng công trình giao thông ở Việt nam.

Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức – Giám đốc Công ty.

(File: Tổng quan về phân loại khối đá trong XD CT, thực tế áp dụng…)

4.    Sự hình thành đặc tính địa chất công trình của đất

Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức – Giám đốc Công ty.

(File PDF: Sự hình thành đặc tính địa chất công trình của đất)

5.    Cơ sở lý thuyết biến đổi tính chất địa chất công trình của đất đá

Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức – Giám đốc Công ty.

(File PDF: Cơ sở lý thuyết biến đổi tính chất địa chất công trình của đất đá)

 6. Địa chất động lực công trình

Tác giả: ThS.Ngô Lệ Thuỷ

(File PDF: Địa chất động lực công trình)