Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

  • Lập dự án và báo cáo đầu tư
  • Lập thiết kế kỹ thuật, BVTC các công trình giao thông
  • Tư vấn thiết kế địa kỹ thuật công trình
  • Lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán công trình
  • Lập và thẩm tra hồ sơ thầu
  • Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán