Tư vấn kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng các công trình XD Đánh giá chất lượng và sức chịu tải Cọc khoan nhồi (Các phương pháp: Siêu âm, thử tải trọng tĩnh, thử tải trọng động PDA, PIT,…) Kiểm Đọc tiếp

Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa hình Khảo sát địa chất công trình – Địa kỹ thuật Khảo sát – Điều tra địa chất thủy văn Khảo sát môi trường – Đánh giá tác động môi trường Thẩm Đọc tiếp

Tư vấn giám sát công trình

Tư vấn giám sát XD CT dân dụng (Nhà, cầu , đường,…) Cung cấp nhân lực tư vấn theo các chuyên môn (Địa kỹ thuật , vật liệu xây dựng,…)

Thí nghiệm trong phòng

Thí nghiệm địa kỹ thuật/vật liệu xây dựng Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa, bê tông xi măng Thiết kế hỗn hợp cải tạo đất bằng phương pháp phụ gia, vôi, xi măng… Đào Đọc tiếp

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế Lập dự án và báo cáo đầu tư Lập thiết kế kỹ thuật, BVTC các công trình giao thông Tư vấn thiết kế địa kỹ thuật công trình Lập tổng mức Đọc tiếp