TN Nén ngang (PMT) Cầu Thanh Trì – Hà Nội

Thí nghiệm nén ngang (PMT)

(Pre-bored Pressure-meter Testing in Soils) – D4719

PHẠM VI ÁP DỤNG

Phương pháp thí nghiệm này là thí nghiệm đo áp lực đất. Thí nghiệm đo áp lực đất là một thí nghiệm ứng suất-biến dạng tại hiện trường được thực hiện trên thành của lỗ khoan bằng một máy dò hình trụ có thể mở rộng được bán kính. Để xác định các kết quả thí nghiệm chủ yếu, phải hạn chế tối đa sự xáo trộn thành hố khoan.

PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

Về cơ bản thí nghiệm đo áp lực bao gồm việc đặt một máy dò hình trụ có thể làm phồng trong một hố khoan sẵn và kéo dài máy dò này trong khi đo sự thay đổi thể tích và áp lực trong máy dò. Máy dò bị phồng lên dưới các cấp áp lực đều (Qui trình A) hoặc cấp thể tích đều (Qui trình B) và phải dừng thí nghiệm khi sự chảy dẻo trong đất trở lên lớn một cách không tương xứng. Xác định được áp lực giới hạn qui ước từ một vài số đọc cuối của thí nghiệm và tính môđun nén ngang từ số đọc và tính môđun áp lực từ số đọc thay đổi trong quá trình thí nghiệm. Điều quan trọng cơ bản là máy dò được chèn trong hố khoan có đường kính khít với đường kính của máy dò để đảm bảo khả năng thay đổi thể tích tương xứng. Nếu không thoả mãn yêu cầu này, thí nghiệm có thể bị dừng vì không đạt được đủ sự giãn nở máy dò trong đất để cho phép đánh giá áp lực giới hạn. Thiết bị này có thể hoặc là loại mà sự thay đổi thể tích của máy dò được đo trực tiếp bằng chất lỏng không chịu nén hoặc là loại mà sử dụng xúc tu để xác định sự thay đổi đường kính của máy dò. Hệ thống đo thể tích phải được bảo vệ hợp lý và được hiệu chuẩn để chống lại bất kỳ sự giảm thể tích nào trên suốt hệ thống khi xúc tu hoạt động máy dò phải đủ nhạy để đo những biến dạng tương đối nhỏ.

Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG

Phương pháp thí nghiệm này đưa ra hiệu ứng về ứng suất – biến dạng của đất tại hiện trường. Một môđun áp lực và áp lực giới hạn thu được để sử dụng trong phân tích địa kỹ thuật và thiết kế móng.

Các kết quả của phương pháp thí nghiệm này phụ thuộc vào mức độ xáo trộn trong khi khoan hố khoan và chèn máy dò đo áp lực. Khi sự xáo trộn không thể loại bỏ hoàn toàn, sự diễn giải các kết quả thí nghiệm phải gồm cả sự xem xét các điều kiện trong khi khoan. Sự xáo trộn này là đặc biệt quan trọng trong đất sét rất mềm và đất cát rất lỏng. Có thể không loại bỏ được sự xáo trộn một cách hoàn toàn nhưng phải tối thiểu hoá đối với các nguyên tắc thiết kế đo áp lực trong hố khoan sẵn để có thể áp dụng được.