Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

 Sáng 25/3/2017, tại thủ đô Hà Nội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP TVTK – Kiểm định và Địa kỹ thuật  với sự tham gia của 43 cổ đông và uỷ quyền sở hữu 955.558 cổ phần bằng 90,32% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội: Ông Đào Ngọc Vinh, Uỷ viên HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP, cổ đông tổ chức nắm và sở hữu 51,32% vốn điều lệ của Công ty.
– Ông Đặng Công Thuận – Chủ tịch HĐQT;
– Ông Nguyễn Vũ Thức – Bí thư Đảng uỷ, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty,
– Ông Lê Quý Hợi – Thành viên HĐQT.
– Ông Ngô Nam Hà – Trưởng Ban kiểm soát.
Đại hội tiến hành thảo luận và bỏ phiếu thông qua các nội dung:
– Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017: báo cáo của Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
– Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.
– Kế hoạch SXKD 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2017; dự toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017.
– Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
– Mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2017 – 2026
Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*