ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật được tổ chức vào hồi 9h00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở Công ty CP TVTK – Kiểm định và ĐKT, số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có 12 người là cổ đông và ủy quyền dự họp đại diện cho quyền sở hữu  895.756 cổ phần bằng 84.67 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Đặng Công Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các ông trong HĐQT đã điều hành cuộc họp theo quy định Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hiệm vụ năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

3/ Kế hoạch SXKD năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5/  Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cụ thể:

– Không quy định chi tiết ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ; Ngành nghề kinh doanh của Công ty ghi trong Điều lệ là: Các ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành được Công ty đăng ký và được công bố  trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

– Bổ sung khái niệm “Người điều hành Công ty”, tương ứng các điều khoản có liên quan đến công tác điều hành sẽ sửa đổi từ “Người quản lý Công ty” thành “ Người điều hành Công ty”

– Điểm b khoản 2 Điều 27 quy định các nội dung được biểu quyết thông qua phải đạt 65% tổng số phiếu tham gia biểu quyết: thay đổi từ 5 nội dung còn 4 nội dung:

(i) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;

(ii) Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;

(iii) Việc tổ chức hay giải thể Công ty;

(iiii) Giao dịch mua bán tài sản >= 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính của Công ty tính theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán thông qua.

– Điểm a, b mục 2,  điều 7 quy định: Cơ cấu vốn gồm:

 1. Vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP (cổ đông tổ chức ) góp: 5.429.290.000VNĐ … tương ứng với 542.929CP chiếm 51,32% tổng vốn điều lệ của Công ty.
 2. Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác góp: 5.150.710.000VNĐ … tương ứng với 515.071CP chiếm 48,68% tổng vốn điều lệ củ Công ty.

Sửa thành:

 1. Vốn thuộc sở hữu của các tổ chức:
 • Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP;
 • Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường;
 1. Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác góp.

 

6/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh căn cứ theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ.

+ Vận tải kho bãi gồm:

 • Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
 • Cấp 2; 52 (chỉ dấu)

+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống gồm:

 • Dịch vụ ăn uống (cấp 2), 56
 • Dịch vụ ăn uống khác (cấp 4,5) 5629, 56290.
 • Quán cà phê, giải khát (cấp 5) 56302

 

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty đã thành công tốt đẹp./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*