Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật được tổ chức vào hồi 9h00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Công ty CP TVTK – Kiểm định và ĐKT, số 237 phố Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ông Võ Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các ông trong HĐQT đã điều hành cuộc họp theo quy định Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026;

2/ Báo cáo của Ban kiểm soát

3/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

4/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

5/ Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

6/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

7/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 – 2025;

8/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

9/ Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

10/ Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

11/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

12/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

13/ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty kết thúc lúc 11h cùng ngày và đã thành công tốt đẹp./.

 

 

                                                                                                 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*