TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Vui lòng kích vào nội dung để tải file PDF)

1.Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Tờ trình nội dung biểu quyết ĐHĐCD thường niên 2017

3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập

4. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

5. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*