Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật được tổ chức vào hồi 9h00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở Công ty CP TVTK – Kiểm định và ĐKT, số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có 5 người là cổ đông và ủy quyền dự họp đại diện cho quyền sở hữu  710.233 cổ phần bằng 67,13  % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Đặng Công Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các ông trong HĐQT đã điều hành cuộc họp theo quy định Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hiệm vụ năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

3/ Kế hoạch SXKD năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty kết thúc lúc 11h30 cùng ngày và đã thành công tốt đẹp./.

 

 

                                                                                              Thư ký Hội đồng quản trị

                                                                                                          Trần Thị Hiền

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*