Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật được tổ chức vào hồi 9h00 phút ngày 24 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Công ty CP TVTK – Kiểm định và ĐKT, số 237 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có 10 cổ đông và ủy quyền dự họp đại diện cho quyền sở hữu  934.634 cổ phần bằng 88,34  % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Võ Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các ông trong HĐQT đã điều hành cuộc họp theo quy định Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 10 nội dung:

– Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị .

– Báo cáo của Ban kiểm soát

– Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

– Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

– Quyết toán quỹ thù lao của thành viên HĐQT/BKS năm 2022

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

– Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

– Dự toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023

– Danh sách công tymkieemr toán BCTC năm 2023

– Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty kết thúc lúc 11h00 cùng ngày và đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                Thư ký Hội đồng quản trị

                                                                                                          Trần Thị Hiền

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*