TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

1 . Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Tải file PDF: Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Tờ trình của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

Tải file PDF: Tờ trình của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua

3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán độc lập:

Tải file PDF: Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán độc lập

4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Tải file PDF: Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*