HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật được tổ chức vào hồi 8h30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP TVTK – Kiểm định và ĐKT, số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có 34 người là cổ đông và ủy quyền dự họp đại diện cho quyền sở hữu  916,547  cổ phần bằng 86.63% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Đào Ngọc Vinh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP, Đại diện HĐQT TEDI đã dự và chỉ đạo cuộc họp.

Ông Đặng Công Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các ông trong HĐQT đã điều hành cuộc họp theo quy định Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hiệm vụ năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

3/ Kế hoạch SXKD năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty đã thành công tốt đẹp./.

 

Một số hình ảnh của cuộc họp:

(Ông Đào Ngọc Vinh – Phó TGĐ, đại diện HĐQT Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP phát biểu tại cuộc họp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*