Báo cáo, đề tài, tham luận

hop HDKHCN (11)

Báo cáo, tham luận

I.     BÁO CÁO: 1. Kết quả bước đầu của việc nghiên cứu sử dụng phụ gia Hrdraulic Road Binder (HRB) gia cố đất trong xây dựng đường bộ. Tác giả: ThS.Nguyễn Vũ Thức, KS. Lê Ngọc An. Đã đăng: Tuyển tập các báo cáo khoa học công nghệ - Hội nghị khoa học công nghệ ...
Read More