HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2016

Năm 2016, thị trường khảo sát thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình còn nhiều khó khăn, mức độ cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên bằng uy tín và nỗ lực của Đọc tiếp

1 2