Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật được tổ chức vào hồi 9h00 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty CP TVTK – Kiểm định và ĐKT, số 237 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có 9 người là cổ đông và ủy quyền dự họp đại diện cho quyền sở hữu  933.744 cổ phần bằng 88,26  % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Võ Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các ông trong HĐQT đã điều hành cuộc họp theo quy định Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

3/ Kế hoạch SXKD năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

4/ Thông qua các quy chế:

– Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

– Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty kết thúc lúc 11h00 cùng ngày và đã thành công tốt đẹp./.

 

                                                                                               Thư ký Hội đồng quản trị

                                                                                                       Trần Thị Hiền

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*