Danh mục tài liệu phục vụ Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

 • Tài liệu gửi cổ đông gồm:
 1.  Thông báo mời dự họp
 2.  Chương trình họp đại hội đồng cổ đông
 3.  Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
 4.  Phiếu lấy ý kiến cổ đông
 • Tài liệu đăng tải trên WEBSITE:
 1.  Thông báo chốt danh sách cổ đông
 2.  Quy chế làm việc tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông
 3.  Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
 4.  Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua
 5.  Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán
 6.  Báo cáo của Ban kiểm soát
 7.  Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của BKS
 8.  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

                                                                                         Hà Nội, ngày  08  tháng  04  năm 2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*