TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020(Xem và tải file PDF)

1.Thông báo chốt danh sách cổ đông(Xem và tải file PDF )

2.Dự thảo Quy chếlàm việc của Đại hội(Xem và tải file PDF)

3.Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Xem và tải file PDF)

4.Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Xem và tải file PDF)

5.Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán độc lập(Xem và tải file PDF).

6.Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qu(Xem và tải file PDF )

7.Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty(Xem và tải file PDF).

8.Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202(Xem và tải file PDF )

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*