Một số Đề tài trong “Hội thi đồ án xuất sắc – Ý tưởng sáng tạo” TEDI; Đề tài đăng trong “Thông tin tư vấn thiết kế” & Đề tài “Hợp lý hóa sản xuất”

I. ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TRONG “THÔNG TIN TƯ VẤN THIẾT KẾ TEDI”
1. Giới thiệu 1 số phương pháp thăm dò địa vật lý áp dụng trong khảo sát ĐCCT, kết quả thực tiễn và kinh nghiệm áp dụng trong khảo sát các công trình giao thông năm 2011

Tác giả: Ths. Nguyễn Vũ Thức

Giới thiệu 1 số phương pháp thăm dò địa vật lý áp dụng trong khảo sát ĐCCT, kết quả thực tiễn và kinh nghiệm áp dụng trong khảo sát các công trình giao thông

2. Chuyên đề tập huấn chủ trì, chủ nhiệm khảo sát thiết kế, kỹ năng khảo sát thiết kế- Năm 2013

Tác giả: Ths. Nguyễn Vũ Thức

Chuyên đề tập huấn chủ trì, chủ nhiệm khảo sát thiết kế, kỹ năng khảo sát thiết kế

II. ĐỀ TÀI “HỘI THI ĐỒ ÁN XUẤT SẮC – Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TEDI NĂM 2017”
 1. Một sốý kiến và kiến nghị về tiêu chuẩn phân loại đất TCVN5747:1993 “Đất xây dựng – Phân loại” – Hội thi đồ án xuất sắc – Ý tưởng sáng tạo TEDI năm 2017

Tác giả: Ks. Phạm Tuấn Anh, Lê Thị Thu

Một số ý kiến và kiến nghị về tiêu chuẩn phân loại đất TCVN 5747-1993 – Đất xây dựng – phân loại

 2. Nghiên cứu tổng quan về khảo sát, thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm rủi ro trượt lở đất và bước đầu ứng dụng tại Việt nam. – Hội thi đồ án xuất sắc – Ý tưởng sáng tạo TEDI năm 2017

Tác giả: Ks. Lê Ngọc An

Giải thưởng: Đề tài đã nhận được giải ba của ” Hội thi đồ án xuất sắc – Ý tưởng áng tạo TEDI 2017″

Nghiên cứu tổng quan về khảo sát, thiết lập HT quan trắc, cảnh báo sớm rủi ro trượt lở đất và bước đầu ứng dụng tại Việt Nam

III. ĐỀ TÀI HỢP LÝ HÓA SẢN XUẤT
1. Tổng hợp một số phương pháp thí nghiệm hiện trường trong kiểm định chất lượng công trình

Tác giả: Ths. Ngô Lệ Thủy – Năm 2018

Tổng hợp một số PP thí nghiệm hiện trường trong kiểm định CLCT

2. Một số phương pháp thí nghiệm hiện trường ứng dụng trong phân tích địa kỹ thuật và thiết kế công trình – Năm 2019

Tác giả: Ths. Ngô Lệ Thủy

Một số phương pháp thí nghiệm hiện trường ứng dụng trong phân tích địa kỹ thuật và thiết kế công trình

3. Hệ thống hóa các đặc trưng Biến dạng – Độ bền của đất phục vụ công tác thiết kế xây dựng công trình

Tác giả: Ths. Ngô Lệ Thủy – Năm 2020

Hệ thống hóa các đặc trưng Biến dạng – Độ bền của đất phục vụ công tác thiết kế xây dựng công trình-đã chuyển đổi

4. Hệ thống hóa thí nghiệm trong phòng và tương quan giữa thí nghiệm trong phòng với thí nghiệm hiện trường trong phân tích địa kỹ thuật và thiết kế công trình

Tác giả: Ths. Ngô Lệ Thủy – Năm 2021

Hệ thống hóa TN trong phòng và tương quan TN trong phòng với TN hiện trường trong phân tích địa kỹ thuật và thiết kế công trình

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*